Urnenedsetting

Urnenedsetting

Urnenedsetting

Ved urnenedsettelse finnes det ingen strenge seremonielle formkrav. Dersom gravferdsritualet allerede har blitt gjennomført, er det ikke nødvendig at prest eller annen seremonileder er tilstede når urnen settes ned på gravstedet. Om man planlegger en seremoni med prest/seremonileder, bør de få beskjed om dette. Urnenedsettelse avtales med kirkekontoret så snart urnen er klar og har ankommet kirkevergen. 

Ved urnenedsettelse finnes det ingen strenge seremonielle formkrav. Dersom gravferdsritualet allerede har blitt gjennomført, er det ikke nødvendig at prest eller annen seremonileder er tilstede når urnen settes ned på gravstedet. Om man planlegger en seremoni med prest/seremonileder, bør de få beskjed om dette. Urnenedsettelse avtales med kirkekontoret så snart urnen er klar og har ankommet kirkevergen. 

Retningslinjer for nedsettelse av urner
Etter kremasjon skal askeurnen oppbevares hos kirkegårds-myndighetene der hvor urnenedsettelsen skal finne sted.

Urnen kan ikke leveres ut før det foreligger en erklæring fra kirkevergen på stedet hvor urnen skal gravlegges. Urnen blir sendt til kirkevergen. Urnen skal, som hovedregel, ikke leveres ut til de pårørende. Gravlegging av urnen skal skje seinest 6 måneder etter dødsfallet. (§ 12 Lov om kirke-gårder kremasjon og gravferd). Pårørende avtaler tidspunkt for urnenedsettelse med kirkevergen. 

Ettersom jordpåkastelse blir gjort under bisettelsen, er det ikke noen formelle krav når det gjelder urnenedsettelse. De pårørende må derfor avtale dette med kirke- vergen. 

Som hovedregel er det to alternativer for nedsettelse av askeurner: 

  • - Urnen settes ned på gravlunden av de pårørende i samråd med kirketjener eller kirkegårds-personell
  • - Kirketjener setter ned urnen på gravlunden uten at de pårørende deltar

 

  • Askespredning
    Fylkesmannen kan, ut ifra søknad fra personer som har fylt 15 år, gi samtykke til at den som sørger for gravferden sprer asken for vinden. Dersom avdøde ikke har søkt om askespredning, kan den som sørger for gravferda søke om å få spre asken dersom det er sannsynlig at avdøde ønsket askespredning. Kirkekontoret kan være behjelpelig med søknad. Fylkesmannens vedtak kan påklages til departementet. Urnen leveres inn igjen til kirkekontoret/krematoriet etter at asken er spredt. (Les mer hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag)