Gravsted: Oppsigelse / Endring av feste

Gravsted: Oppsigelse / Endring av feste

Gravsted: Oppsigelse / Endring av feste

Nyttig informasjon i forbindelse med feste av gravsted ved kirkegårdene i Steinkjer kommune

Utdrag fra Gravferdsloven

§14. Feste av grav
Festerett til grav kan bare innehas av en person Festetiden skal ikke være lengre enn 20 år. Et feste kan fornyes dersom graven er holdt i hevd og fornyelse ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av gravplassen.

§15. Festerens rettigheter og plikter.
Festeren har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne samt ellers rå over den, om ikke annet følger av gjeldende bestemmelser. Festeren har plikt til å holde graven i hevd.

§ 16.Overføring av feste.
Et feste kan ikke overføres uten samtykke fra kirkelig fellesråd, og det kan ikke overføres mot noen form for vederlag. Når festeren dør, skal dødsboet gi kirkelig fellesråd melding om hvem festet ønskes overført til. Ved uenighet treffer fellesrådet avgjørelse.

§ 18.Opphør av feste.
Et feste opphører når festetiden er ute.Når festet opphører, skal festeren om mulig gis anledning til å fjerne gravminne og lignende innretning fra gravplassen. Det som ikke er fjernet fra gravplassen innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller gravplassen. Oppsigelse av festeavtale Overdragelse av festeavtale

Nyttige skjema