Steinkjer kirkelige fellesråd > kirkevalg2019

KIRKEVALG 2019

Ved Kirkevalget 2019 skal det velges sokneråd for de 9 soknene i Steinkjer kommune og for 1 sokn i Verran kommune. Det skal også velges leke medlemmer til bispedømmerådet og Kirkemøtet.

Valget finner sted mandag 9. september på valgstedene for de ulike sokn i kommunene.

Ettersyn av manntall

Kirkelig manntall for samtlige sokn i Steinkjer kommune er lagt ut til ettersyn ved Steinkjer kirkekontor fra 12. august til 6. september.

Kirkelige manntall for Verran sokn i Verran kommune er lagt ut til ettersyn ved Verran kirkekontor fra 14. august til 2. september.

Stemmerett - kirkevalget

Stemmeberettigede er alle døpte medlemmer av Den norske kirke som er over 15 år eller fyller 15 år i løpet av 2019, som ikke er fradømt stemmerett i offentlige saker.

valglister - bispedømmerådet

Det er tre valglister ved Bispedømmerådert i Nidaros ved valget i 2019. Disse finner du her:

Nidaros bispedømme - valglister

HVA ER ET MEIGHETSRÅD?

Menighetsrådet bestemmer hva menigheten skal jobbe med. Rådet er involvert i utforming av gudstjenester, konfirmantundervisning, tiltak for barn, eldre, innvandrere og andre. Menighetsrådet gjør en verdifull innsats for kirken i lokalmiljøet og består av mellom fire og ti medlemmer, pluss varamedlemmer og sokneprest.

Forhåndsstemming

For alle sokn i Steinkjer kommune foregår forhåndsstemming i perioden 12. august – 6. september, ved Steinkjer kirkekontor hverdager kl. 10:00 – 14:00.

For Verran sokn foregår forhåndsstemming i perioden 14. august – 5. september, ved Verran kirkekontor onsdag – torsdag kl. 10:00 – 14:00.

Valgdagen 9. september

Valget foregår på valgstedene der en også kan stemme til kommune- og fylkestingsvalget. Se informasjon på utsendte valgkort.

Valglister - menighetsrådsvalget

I Steinkjer er det  9 sokn (og med det 9 menighetsråd). Verran er en ettsoknskommune og har kun et menighetsråd.
Du er stemmeberettiget i det soknet du er hjemmeboende i.

HVA ER ET KIRKELIG FELLESRÅD?

Valg til menighetsråd innebærer også indirekte valg til kirkelig fellesråd. Det er ett kirkelig fellesråd i hver kommune. Noen fellesråd inneholder bare ett sokn, mens andre, ofte i byer, kan inneholde flere titalls sokn. Fellesrådet ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene og de utarbeider mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen. I tillegg skal fellesrådet fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i kommunen. Fellesrådet har ansvar for kirkebygg og gravplasser, og har arbeidsgiveransvar for kirkelig tilsatte (med unntak av prestene, som har bispedømmerådene som arbeidsgiver).

Stemmesteder - Valgdagen

For kirkevalget i Verran kommune:

 • Verraparken som stemmested for Malm krets 29.
  Åpent kl 09.00-20.00
 • ​Follafoss samfunnshus som stemmekrets for Follafoss krets 30.
  Åpent kl 09.00-19.00
 • Verrastranda samfunnshus som stemmested for Verrastranda krets 31.
  Åpent kl 10.00-18.00

For kirkevalget i Steinkjer kommune:

 • Steinkjer rådhus, Weidemannsalen som stemmested for krets 01 Steinkjer sentrum.
  Åpent kl 10.00-20.00 (merk forskjell fra Fylkes- og kommunevalget)
 • Mære samfunnshus som stemmested for krets 02 Sparbu.
  Åpent kl 10.00-20.00
 • Lø grendehus som stemmested for krets 04 Lø.
  Åpent kl 10.00-20.00
 • Lysheim grendehus som stemmested for krets 05 Lysheim. 
  Åpent kl 10.00-20.00
 • Henning samfunnshus som stemmested for krets 06 Skarpnes.
  Åpent kl 10.00- 20.00
 • Byafossen skole som stemmested for krets 07 Fagerheim.
  Åpent kl 10.00-20.00
 • Ogndal skole som stemmested for krets 08 Røysing.
  Åpent kl 10.00-20.00
 • Vålen samfunnshus som stemmested for krets 10 Øvre Ogndal.
  Åpent kl 10.00-20.00
 • G-bygget på tomta der Egge videregående skole var lokalisert som stemmested for krets 13 Egge.
  Åpent kl 10.00-20.00
 • Kvam skole som stemmested for krets 17 Kvam.
  Åpent kl 10.00-20.00
 • Følling grendehus som stemmested for krets 18 Sem.
  Åpent kl 10.00-20.00
 • Stod samfunnshus som stemmested for krets 20 Stod.
  Åpent kl 10.00-20.00
 • Sprova grendehus som stemmested for krets 23 Sprova.
  Åpent kl 10.00-20.00
 • Beitstad eldresenter som stemmested for krets 24 Velle.
  Åpent kl 10.00-20.00
 • Jadarheim grendehus som stemmested for krets 25 Jådåren.
  Åpent kl 10.00-20.00
 • Lagatun forsamlingshus som stemmested for krets 28 Moen:
  Åpent kl 10.00-20.00